Privacy verklaring

Lees deze privacyverklaring (de ‘Verklaring’) grondig om ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw Persoonsgegevens en de manier waarop wij deze verwerken te begrijpen.
Download hier de privacy verklaring in PDF.

Bekijk hier onze cookieverklaring>>

Privacy verklaring MULTIsignaal

MULTIsignaal, gevestigd aan Voorstraat 36, 3241 EG Middelharnis, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
MULTIsignaal
Voorstraat 36
3241 EG Middelharnis
Web: www.multisignaal.nl
Mail: info@multisignaal.nl  
Tel: 0187 64 0080

Verwerkingsverantwoordelijke

MULTIsignaal is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat MULTIsignaal beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier.

MULTIsignaal is verantwoordelijk voor het op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken van de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG.

Persoonsgegevens

MULTIsignaal verwerkt persoonsgegevens in de zin van artikel 4, sub 1, van de AVG. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Daaronder valt bijvoorbeeld ook een persoonlijk e-mailadres.

Indien u vragen of opmerkingen heeft en deze aan ons toestuurt, dan registreert en gebruikt MULTIsignaal deze ten behoeve van correspondentie. Ook indien u gebruik maakt van het contactformulier op deze website, verwerkt MULTIsignaal de gegevens die u hierin opneemt.

Grondslag van de verwerking

MULTIsignaal moet het gebruik van persoonsgegevens kunnen baseren op een van de grondslagen uit artikel 6 van de AVG. Op grond van dit artikel is het onder meer toegestaan deze gegevens te verwerken als de betrokkene daarvoor toestemming heeft gegeven (artikel 6, lid 1, onder a, van de AVG).

Toezending van uw vraag of opmerking kan naar het e-mail adres info@publiekeinnovatie.nl of via het contactformulier op de website. Uw vraag komt binnen vanuit het door u gehanteerde e-mailadres. Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt voor correspondentie tussen MULTIsignaal en uzelf.

Mocht u hierover vragen hebben, wend u zich dan tot info@publiekeinnovatie.nl.

Beveiliging persoonsgegevens

Artikel 32 van de AVG verplicht MULTIsignaal om passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

MULTIsignaal zorgt daarom voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De verbinding tussen de browser van de gebruiker en de MULTIsignaal server is een beveiligde HTTPS verbinding, met behulp van SSL-beveiliging, de industrie standaard. Bij het gebruik van een HTTPS verbinding worden alle gegevens versleuteld verstuurd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

MULTIsignaal bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel dat voor de gegevensverwerking is vereist (artikel 5, eerste lid, sub e, AVG). Dit betekent dat uw e-mailadres en eventueel andere gegevens worden verwijderd, wanneer uw vragen dan wel opmerkingen zijn beantwoord c.q. voor kennisgeving aangenomen, en de correspondentie derhalve stopt.

Uw privacy rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien of bezwaar te maken. MULTIsignaal verwerkt uw persoonsgegevens enkel indien u zelf het contactformulier invult of een mail stuurt.

MULTIsignaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via info@multisignaal.nl.

MULTIsignaal wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Bekijk hier onze cookieverklaring>>