SLA, Verwerkersovereenkomst en het convenant verwijsindex?

12 december 2018

Wie tekent nou welke overeenkomst met wie en waarom?

Contract

De gemeente heeft een contractrelatie met MULTIsignaal. Daarom bestaat er een Service Level Agreement (SLA) waarin MULTIsignaal de dienstverlening beschrijft aan de Gemeente omtrent het gebruik van de verwijsindex, alle hiertoe behorende data en de levering van de daarbij behorende diensten.

Verwerkersovereenkomst

Onderdeel van het contract is een verwerkersovereenkomst, overeengekomen tussen de Gemeente en MULTIsignaal. In de verwerkersovereenkomst zijn afspraken gemaakt over de verwerking van persoonsgegevens. Zo hebben bijvoorbeeld alle medewerkers van MULTIsignaal die met persoonsgegevens werken een geheimhoudingsverklaring getekend, en is dit ook vastgelegd in de verwerkersovereenkomst.

Convenant

Het convenant wordt opgesteld door de gemeente (Jeugdwet art. 7.1.3.1) en ondertekend door de organisaties die met de verwijsindex gaan werken. Het convenant heeft als doel het vastleggen van afspraken waarop het college samenwerkt met die instanties en functionarissen. Ook wordt vastgelegd hoe die instanties en functionarissen onderling samenwerken bij het verlenen van hulp, zorg of bijsturing ten behoeve van jeugdigen, en ook zijn er afspraken over het beheer en de nakoming van die afspraken.