Gemeente Goeree-Overflakkee maakt gebruik van de Verwijsindex, Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

13 november 2018

Het komt vaak voor dat meerdere beroepskrachten betrokken zijn bij hetzelfde kind of gezin. De Verwijsindex (VIR) helpt beroepskrachten elkaar dan snel en makkelijk te vinden, zodat zij kunnen samenwerken en kinderen en jongeren beter kunnen helpen. Iedere professional binnen het team Jeugd en Gezin van de gemeente Goeree-Overflakkee werkt met de Verwijsindex (VIR).

Verwijsindex maakt matches mogelijk

De verwijsindex is een systeem waarin beroepskrachten hun naam kunnen koppelen aan de naam van een kind/jongere tussen de 0 en 23 jaar om hun betrokkenheid aan te geven. Als twee of meer beroepskrachten hun naam koppelen aan eenzelfde kind of jongere ontstaat een zogenaamde match. Ook als kinderen dezelfde ouder(s) hebben worden de beroepskrachten met elkaar gematched. Door tijdige afstemming worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen en wordt bijgedragen aan het veilig opgroeien van kinderen en jeugdigen op Goeree-Overflakkee.

Dag van de Verwijsindex en de Meldcode

Hoe verhoudt de Verwijsindex zich tot de Meldcode? Dit is één van de onderwerpen die op donderdag 27 september jl. aan de orde kwam op de dag van de Verwijsindex en de Meldcode, die door de gemeente Goeree-Overflakkee georganiseerd werd en waar zo’n 150 professionals uit het jeugddomein bij aanwezig waren. “Het werken met de Verwijsindex is natuurlijk niet nieuw”, laat Gaby Kolmus, coördinator team Jeugd en Gezin weten. “Jaarlijks wordt er een bijeenkomst gehouden om de kennis hieromtrent up-to-date te houden”. De gemeente Goeree-Overflakkee is tevreden dat er zoveel betrokken professionals deze onderwerpen belangrijk vinden.

Hoe werkt de Verwijsindex?

De Multisignaal Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals uit bijvoorbeeld de zorg of het onderwijs kunnen aangeven, dat zij betrokken zijn bij jeugdigen. Je maakt je dus als het ware “zichtbaar” in de verwijsindex voor andere betrokken hulpverleners door te signaleren. Om de jeugdige zo goed en snel mogelijk te kunnen helpen is vroegtijdige afstemming van belang, hierdoor worden grotere problemen in de toekomst mogelijk voorkomen. Het belang van de jeugdige staat hierbij altijd voorop! Dankzij de gezinsfunctionaliteit komen signalen van verschillende jeugdigen uit één gezin samen. Hierdoor kan er eerder samenwerking ontstaan op gezinsniveau om te voorkomen dat er langs elkaar heen gewerkt wordt.

Wat is de Meldcode?

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt de professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Aan de hand van vijf stappen bepalen professionals of ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis en of er voldoende hulp kan worden ingezet. Per 1 januari 2019 verandert de Meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

Meer informatie

Voor meer informatie bezoekt u de pagina www.multisignaal.nl/goeree-overflakkee of https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode.