Gebruikersvereniging MULTIsignaal

MULTIsignaal is van en voor gemeenten. Via de Gebruikersvereniging MULTIsignaal (GVMS) besluiten 267 gemeenten al sinds 2009 gezamenlijk over de doorontwikkeling van de MULTIsignaal Verwijsindex.

De GVMS is op 29 september 2009 opgericht. De vereniging bestaat uit een bestuur, gebruikerscommissie, kascommissie en jaarlijks vindt de algemene ledenvergadering plaats.

De vereniging heeft als doel de informatievoorziening binnen de keten van jeugdzorg te bevorderen, evenals het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden op dit gebied. Door de samenwerking worden beheer- en ontwikkelkosten gedeeld , met lagere kosten tot gevolg (crowdfunding).

Het bestuur vergadert drie keer per jaar en organiseert 1 keer per jaar de algemene ledenvergadering (ALV). De gebruikerscommissie komt drie keer per jaar bij elkaar, samen met de productmanager van MULTIsignaal.

Tijdens de ALV wordt het jaarbudget vast gesteld. Gedurende het jaar worden vanuit het hele land wensen ten aanzien van de applicatie gemeld bij de Helpdesk van MULTIsignaal. Deze wensen worden door de productmanager beoordeeld, ontdubbeld en gebundeld tot bij elkaar passende voorstellen tot verbeteringen en voorgedragen aan de vergadering van de gebruikerscommissie. De gebruikerscommissie adviseert vervolgens het bestuur. Het bestuur besluit over de aanwending van de middelen, binnen de grenzen van het door de ALV goedgekeurde jaarplan. Na de jaarafsluiting worden de financiële documenten voorgelegd aan de kascommissie. De kascommissie adviseert de ALV en in de ALV worden de jaarrekening en het jaarbudget vastgesteld.